Statuten, etc.

Missie

Met een aantal personen uit verschillende reformatorische kerken vormen we het “Stichting Herleving Gebed voor Israel”. 

Ons streven is om te gaan in het voetspoor van de Puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil in hun geloof, hun verwachting en vooral hun gebed voor Israel. 

Uitgaande van de vastheid, de betrouwbaarheid en onveranderlijkheid van het Woord van God, en van de God van het Woord, mochten zij grote verwachting hebben vóór Israel, en voor de wereld dóór Israel. (Rom.11:15). Voor de komst van het Koninkrijk van de Koning der Joden in kerk en wereld. 

Heel de Bijbel door lezen en leren we van Gods verkiezing van, en van Zijn trouw aan Israel, ook dwars door de ontrouw van dat volk heen. Zijn trouw en Waarheid houdt haar kracht. God blijft trouw aan Zijn Woord en aan Zijn Verbond, dus ook aan Zijn vele –nog onvervulde– beloften voor Israel en daarmee ook voor de kerk.

Dat uit te dragen is ons streven, in diepe afhankelijkheid van de Zegen des Heeren, met de hartelijke wens dat het gebed voor Israel, in allerlei nood en gevaren, bijzonder ook geestelijke gevaren, weer zou mogen gaan leven, hérleven, als in de tijd van genoemde vaderen. 

Doelstelling

Onze stichting heeft als doel de herleving van het gebed en van de Bijbelse verwachting betreffende het geestelijke en nationale herstel van Israel. De stichting wil graag bewustwording creeren onder het gereformeerde volksdeel in Nederland, van de beloften voor het volk Israel en de kerk. Tevens willen we oproepen tot gebed voor Israel. Dit doen we door het beleggen en stimuleren van bidstonden. De bidstonden voorzien in prediking en gebed.

Tot het gebed, pleitend op Gods Eigen Woord en vaste beloften, willen we heel de kerk, en ieder persoonlijk, heel dringend oproepen! 

Beleidsplan in hoofdlijnen

De stichting organiseert met enige regelmaat bidstonden in verschillende kerken in Nederland. Deze bidstonden worden in de agenda op de website weergegeven.

De inkomsten worden verkregen uit collectes tijdens de bidstonden, naast de giften die de stichting direct ontvangt.

Naast bidstonden worden er flyers uitgegeven en boeken verkocht die bijdragen aan de doelstelling. Hiervoor wordt de website gebruikt of een boekenkraam b.v. tijdens bidstonden.

De penningmeester houdt het financieel beheer bij per bankrekening. De uitgaven worden voornamelijk besteed aan advertenties voor de bidstonden, huur van het kerkgebouw en onkostenvergoeding voor de sprekers.

Het bestuur geeft de sprekers een vaste vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is op te vragen bij de secretaris.

Sinds 2015 is er een samenwerking ontstaan met het Isaac Da Costa Fonds. Wij houden elkaar op de hoogte van activiteiten en het Isaac Da Costa Fonds zal facultatief aanwezig zijn met hun boekentafel op onze bidstonden.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de instelling ontvangen geen vergoeding, van welke aard ook, voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten:

De instelling heeft in 2015 5 bestuursvergaderingen gehouden en 12 openbare bidstonden die op de website van de Stichting, in de pers en in de regionale kerkbladen zijn aangekondigd.

Colofon:

Statuten van de Stichting Herleving Gebed voor Israel: Download PDF

Financiele verantwoording 2014: Download PDF

Financiele verantwoording 2015: Download PDF

Jaarverslag 2016: Download PDF

Financiele verantwoording 2016: Download PDF

RSIN nummer: 8556.62.098